Sunday, November 19, 2017

Mike [W7MJK] -- Cheyenne! (Nov 19, 2017)

Mike [W7MJK] -- Cheyenne!
(Saturday, Nov 19, 2018)
Got here last night. 200 miles of icy.
Mike [W7MJK] -- Cheyenne Bound (Nov 18, 2017)
Mike [W7MJK] -- Cheyenne Bound (Nov 17, 2017)


Posted by PSRG FUN BLOG at 11-19-2017 08:00PT